Bouwafdichting BV 
Vinkstraat 7 3920 Lommel Belgie

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals onder andere is
weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens AVG / GDPR (General Data Protection Regulations)
Verwerking verantwoordelijke/ Data Protection Officer:
Dennis Kusters
Vinkstraat 7
B-3920 Lommel Belgie
GSM. +32 (0)476 328 783
info@bouwafdichting.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwafdichting BV verwerkt uw persoonsgegevens automatisch wanneer u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt voor de uitoefening van onze taken.
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:


Bedrijfsnaam
BTW N°
Voor- en achternaam Contactpersoon
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadres
Web adres


Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of wettelijk vereist zijn voor het doel waarvoor
noodzakelijk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwafdichting BV verwerkt geen enkele bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouwafdichting BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
• Om diensten en producten te kunnen leveren en verbeteren.
• Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren
• Bouwafdichting BV verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke en
regelgevende verplichtingen evenals aan verplichtingen en vereisten inzake compliance
Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwafdichting BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen en hun privacy.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Bouwafdichting BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, dan wel
wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Het Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwafdichting BV verkoopt, noch verhuurd uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bouwafdichting BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwafdichting BV gebruikt uitsluitend strikt noodzakelijke cookies.
Deze cookies zijn van essentieel belang om op sommige van onze websites te navigeren en
gebruik te maken van de geboden functies. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals
het onthouden van uw inloggegevens of de items in uw winkelmandje niet worden geleverd.
Deze cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op
uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of
tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website
opnieuw bezoekt.


Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige
gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.
Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat
bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwafdichting BV
Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een
verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en
machine leesbaar formaat. En om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke
door te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar Bouwafdichting BV via info@bouwafdichting.eu
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in uw kopie uw pasfoto, de strook met nummers (onderaan het paspoort) en het
paspoortnummer zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op uw verzoek.

Bouwafdichting BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in uw land.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwafdichting BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en spant zich in om de
veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige
vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de
doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.


U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet
kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te
omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste of criminele doeleinden te gebruiken.
Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten. Bouwafdichting BV is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen
en praktijken inzake privacy van die derde partijen.

Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt
alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw
persoonsgegevens voldoende worden beschermd.


Wijzigingen aan deze policy
Bouwafdichting BV kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen
dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken.
De bijgewerkte versie van deze policy wordt op onze website geplaatst en wordt bij publicatie
onmiddellijk van kracht.


Gelieve regelmatig naar de website terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte
bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw
gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.


Uw Gegevens worden beheerd door:
Bouwafdichting BV
AVG verwerking verantwoordelijke/ Data Protection Officer:
Dennis Kusters
Vinkstraat 7
B-3920 Lommel Belgie
GSM. +32 (0)476 328 783
info@bouwafdichting.eu


Hiermee zijn wij in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake
gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en
de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.


Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u
rechten m.b.t. die persoonsgegevens. Het doel van deze policy is om aan te geven welke
persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u deze direct of
indirect aan ons heeft vertrekt om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens